Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

event Terminarz shopping_bag Sklep tag

Social Media

Dziecięca Asysta KFC 2023 - regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Dziecięca asysta u boku Panthers Wrocław”

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Dziecięca asysta u boku Panthers Wrocław” (dalej zwany “Konkursem”), jest Panthers Wrocław, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Celem konkursu jest promocja Panthers Wrocław.

 3. Fundatorem nagrody jest Panthers Wrocław.

 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pantherswroclaw (zwanej dalej “Fanpage”). 

§ 2. 

SŁOWNIK

W Regulaminie stosuje się poniższe określenia i ich znaczenia:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizator – Organizatorem konkursu jest Panthers Wrocław Sp. z o.o., mieszczący się we Wrocławiu przy Alei I. J. Paderewskiego 35/3, 51-612 Wrocław, pełniący jednocześnie rolę administratora danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu.

Facebook – profil Organizatora konkursu: https://www.facebook.com/pantherswroclaw.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin, biorąca udział w konkursie poprzez wymyślenie i przedstawienie w komentarzu pod postem hasła wspierającego zawodników Panthers Wrocław.

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. W konkursie nie może brać udziału Organizator oraz pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

 4. W konkursie mogą brać udział tylko osoby, które wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka w formie fotografii, wideo oraz innych plików multimedialnych na terenie Unii Europejskiej w internecie, telewizji i prasie w ciągu 5 lat od zakończenia Konkursu w celu promowania Panthers Wrocław. 

 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

 1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 2. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,

 3. dodanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego dziecka podczas uprawiania sportu. 

§4

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 26.05.2023 r. do dnia 30.05.2023 r. do godziny 24:00.

§5

NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość wprowadzenia przez dziecko Uczestnika konkursu, zawodnika drużyny Panthers Wrocław na Stadion Olimpijski we Wrocławiu w dniu meczu, czyli 03.06.2023 r. o godz. 17:00. Do nagrody dołączone są również dwa bilety dla osób dorosłych przeznaczone dla opiekunów.

 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§6

ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD

 1. Komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze spośród przesłanych zdjęć 4 (słownie: cztery) najlepszych zdjęć prezentujących dziecko uprawiające sport.

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook, nie później niż 1 dzień roboczy po zakończeniu konkursu. 

 3. Możliwość odbioru nagrody będzie możliwa w dniu 03.06.2023 r. podczas meczu na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony (w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook) dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych została wyznaczona osoba do kontaktu, adres email: maciej@pantherswroclaw.com 

 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji celu konkursu – promocji Panthers Wrocław. 

 2. prowadzenia archiwizacji dokumentacji związanej z konkursem.

 1. Podstawą prawną procesu przetwarzania danych osobowych jest:

 1. niezbędność przetwarzania do realizacji konkursu „Dziecięca asysta u boku Panthers Wrocław” (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia),

 2. obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),

 3. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

 1. Dane osobowe uczestników będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla Panthers Wrocław.

 2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto w zakresie celu wymienionym w pkt 3 lit. a przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 4. Podanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie jest dobrowolne. Podanie danych w celu odbioru nagrody jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości odbioru nagrody.

 5. Dane osobowe uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

§8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS”.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i nagród w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.